Publica URGENT  ::   Contact
Editia #4010 15 Aug 2022
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica Anunt ACUM!
Calculeaza pe loc costul anuntului si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Stiri locale Judecatorii clujeni incaseaza salarii babane printr-o smecherie

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi judetul Satu Mare

*Adunare Generala Ordinara SC MDPS TRUST convoaca membrii Adunarea Generala Ordinara, in ziua de 12.11.2021, la sediul societatii din Str. Turda Nr. 48, Satu Mare. Ordinea de zi: 1.Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico- financiara a societatii la 31.12.2020; 2. Contul de profit si pierdere; 3: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020; 4. Raportul cenzorului; 5. Probleme diverse. 09 Aug 2022
CONVOCATOR nr. 2 din 29 iulie 2022 privind Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CRESTEREA SI INGRASAREA TAURINELOR SA Subsemnatul Czier Tibor in calitate de administrator unic al societatii CRESTEREA SI INGRASAREA TAURINELOR SA ("Societatea") o persoana juridica romana cu sediul in localitatea Santau, strada Dorobantilor, nr.1, judetul Satu Mare, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J30/736/1991, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 671901, in conformitate cu prevederile art.117 , alineat 3 din Legea societatilor nr.31/1990; convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 05 septembrie 2022 ora 10:00, care va avea loc la sediul societatii, la care pot participa toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 4 septembrie 2022, data de referinta pentru tinerea acestei adunari. Ordinea de zi: I. Aprobarea contractarii de credite a.Aprobarea prelungirii duratei liniei de credit in suma de 800.000 lei, pe o perioada de 1 an contractat de la Banca Transilvania SA, in conditiile de creditare a Bancii, pentru nevoi curente. b.Aprobarea contractarii unei facilitati de credit -credit INPUT in suma de 600.000 LEI, pe o perioada de 1 AN, de la Banca Transilvania SA, in conditiile de creditare ale Bancii, pentru nevoi curente. c.Aprobarea contractarii unei facilitati de credit -credit de productie pana la suma de 2.000.000 LEI, pe o perioada de 1 AN , de la Banca Transilvania SA, in conditiile de creditare ale Bancii, pentru nevoi curente. d.Aprobarea contractarii de credite APIA, in limita maxima de 1.300.000 LEI de la Banca Transilvania SA, in conditiile de creditare ale Bancii. e.Aprobarea majorarii liniei de credit contractata de la Banca Transilvania SA, Prelungirea liniei de credit / restructurarea/ rescadentarea in orice modalitate a creditului / modificarea/conversia de valuta a creditului / sau modificari ale partilor contractuale /sau modificari ale garantiilor. Suplimentarea structurii de garantii la creditele contractate de la Banca Transilvania SA. f.Aprobarea contractarii de credite pentru activitate curenta sau investitii pana in suma de 2.000.000 lei, credite acordate pe baza IMM Invest sau alte fonduri. II. Aprobarea constituirii garantiilor/ mentinerii garantiilor constituite de catre Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditele mentionate la pct.1 sunt/ vor fi garantate cu a) - contract de ipoteca imobiliara asupra imobilului/imobilelor proprietatea S.C. CRESTEREA SI INGRASAREA TAURINELOR SANTAU SA, situat in SANTAU, strada DOROBANTILOR, nr.1 judet SATU MARE_, cu urmatoarele date de indentificare - CF nr.100065 Santau (CF pe hartie nr.2130 Santau), sub A1 si A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/2, CAD.1167/a/1/b/1/2, reprezentand teren in suprafata de 18411 mp cu sediu administrativ mecanizare ; - CF nr.100059 Santau (CF pe hartie nr.2131 Santau), sub A1 si A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/3, nr.cad.C1, reprezentand teren « curti constructii » in suprafata de 9112 mp cu ferma de porci ; - CF nr.100060 Santau (CF pe hartie nr.2132 Santau), sub A1 si A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/4, nr.cad.C1, reprezentand teren « curti constructii » in suprafata de 25421 mp cu magazii ; - CF nr.100064 Santau (CF pe hartie nr.2133 Santau), sub A1 si A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/5, nr.cad.C1, reprezentand teren « curti constructii » in suprafata de 3884 mp cu centru selectare ; - CF nr.100062 Santau (CF pe hartie nr.2134 Santau), sub A1 si A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/6, nr.cad.C1, reprezentand teren « curti constructii » in suprafata de 8089 mp cu uscator cu magazie ; - CF nr.100061 Santau (CF pe hartie nr.2135 N. Santau), sub A1 si A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/7, nr.cad.C1, reprezentand teren in suprafata de 10241 mp cu sopron utilaje si fan ; - CF nr.100063 Santau (CF pe hartie nr.2136 Santau), sub A1 si A1.1, nr. top 1167/a/1/b/9, nr.cad.C1, reprezentand teren « curti constructii » in suprafata de 3636 mp cu platforma uscat dejectii, depozit combustibil ; - CF nr.100058 Santau (CF pe hartie nr.2137 Santau), sub A1, nr. top 1167/a/1/b/20 reprezentand teren « arabil » in suprafata de 16422 mp. b) - ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A. de S.C. CRESTEREA SI INGRASAREA TAURINELOR SANTAU SA; c) - bilete la ordin in alb, stipulate "fara protest", emise de S.C. CRESTEREA SI INGRASAREA TAURINELOR SANTAU SA si avalizate de Dl. CZIER TIBOR in calitate de administrator ; d) - fideiusiunea solidara acordata de Dl. CZIER TIBOR, pana la rambursarea integrala a creditului si a oricaror sume datorate in temeiul contractului de credit si a documentelor de finantare; e) - alte garantii III. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorului Deac Elvira pe o perioada de trei ani IV. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: 1. Articolul 7 , alin.2 se modifica in vederea actualizarii structurii actionariatului prin raportare la data de 30.06.2022 si va avea urmatorul continut : - CZIER TIBOR detine 2.005.472 actiuni a cate 0,1 lei fiecare cu o valoare totala de 200.547,20 lei , LUKACS SANDOR detine 820.066 actiuni a cate 0,1 lei fiecare cu o valoare totala de 82.006,60 lei, LUKACS ORSOLYA detine 821.085 actiuni a cate 0,1 lei fiecare cu o valoare totala de 82.108,50 lei , ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE detin 64.077 actiuni a cate 0,1 lei fiecare cu o valoare totala de 6.407,70 lei ; 2. Articolul 14 - se adauga alin.8 cu urmatorul continut: "Prin exceptie de la art.14 alin.5 ,convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau , prin scrisoare transmisa pe cale electronica , avand incorporata ,atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa , expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii , la adresa actionarului , inscrisa in registrul actionarilor.Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii , daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar." 3. Articolul 17 -"Conducerea si controlul societatii" se modifica si va avea urmatorul continut : "Societatea este administrata de catre administratorul unic ales de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani , cu posibilitatea de a fi reales. Cand postul administratorului unic devine vacant , adunarea generala ordinara a actionarilor alege un nou administrator pentru postul vacant .Durata pentru care este ales noul administrator , pentru a ocupa postul vacant ,va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre administratorul unic , avand puteri de reprezentare si angajare a societatii.In ceea ce priveste obtinerea sau acordarea de credite ,gajarea bunurilor societatii aceste hotarari se iau de catre administratorul unic .Administratorul unic poate poate delega oricare dintre puterile si atributiile sale directorului general sau altor persoane printr-o imputernicire expresa.Delegarea de atributii include delegarea dreptului de reprezentare al societatii in relatiile cu tertii , persoane fizice ,juridice ,institutii sau autoritati ale statutului. Principalele atributii ale administraorului unic sunt : In baza imputernicirii primite de la adunarea generala decide cu privire la mutarea sediului societatii ,contractarea de credite in numele societatii, extinderea obiectului de activitate al societatii , majorarea capitalului social Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar , precum si aprobarea planificarii financiare Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor Supravegerea activitatii directorilor Pregatirea raportului anual , organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia V. Diverse In situatia in care cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare , se convoaca o noua Adunare generala Extraordinara a Actionarilor , in acelasi loc , in data de 6 septembrie 2022, ora 10:00 am. Administrator unic, Czier Tibor 05 Aug 2022
* SC COMARD PALARD SRL cu sediul in Sat Iratosu, Com. Iratosu nr. FN, Jud. Arad angajeaza 4 posturi Manipulant marfuri si 2 posturi Lucrator sortator deseuri reciclabile. 0752493152 26 Iul 2022
* RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul in Judetul Timis , angajeaza 35 incarcator-descarcator. Telefon 0740999323. 26 Iul 2022
Nord Transcarpathia,cu sediul in Viseul de Sus, str.Cerbului, nr. 5, jud. Maramures angajeaza 9 muncitori necalificati la ambalarea produselor solide si semisolide. Tel: 0743046596 19 Iul 2022
*Pierdut Atestat transport in regim de inchiriere seria CPT-2305 Musat Cornel. Il declar nul 19 Iul 2022
*Pierdut Atestat transport in regim de inchiriere seria CPT-2305 Musat Cornel. Il declar nul 19 Iul 2022
15.08.2022
15 Aug 2022Editia #4010
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.