Editia #4298 30 Mai 2023
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Eveniment UPDATE. Strazi, case si curti din Timisoara, inundate in urma ploilor torentiale

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi Adunari Generale

COMUNICAT: Informăm investito- rii şi acţionarii societăţii DORNA TURISM SA -Vatra Dornei că, in conformitate cu prevederile Re- gulamentului nr. 5/2018, Raportul pentru Trimestrul I 2023 al socie- tăţii a fost transmis către A.S.F. şi B.V.B. -Piaţa AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere, la sediul societăţii din Vatra Dornei, str. Republicii nr. 5, pe website- ul www.dornaturism.ro sau la adresa www.bvb.ro, simbol DOIS, incepand cu data de 19 mai 2023. Informaţii suplimentare la telefon 0230/371150 sau la adresa: offi- ce@dornaturism.ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie: ing. Alexandru Vezeteu. 24 Mai 2023
ADMINISTRATORUL Societății Compania de Turism Hoteluri și Restaurante PADIS S.R.L. Convoacă in baza Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 18 din actul constitutiv al Societății Compania de Turism Hoteluri și Restaurante PADIS S.R.L, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților, pentru data de 06.06.2023, ora 14.00 la adresa Mun. Oradea, P-ța Cetății 26, Județul Bihor, birou avocat BOTAN SEBASTIAN. in cazul in care la data de 06.06.2023 nu se intrunește cvorumul legal și statutar pentru valida intrunire a oricareia dintre adunări, adunarea generală respectivă este convocată pentru data de 07.06.2023, in același loc, la aceeași ora și avand aceeași ordine de zi. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR: Discutarea și aprobarea următoarelor: 1. Majorarea capitalului social al societătii de la valoarea de 10.000 lei, la valoarea de 1.000.000,00 lei, prin conversia sumei de 990.000,00 lei reprezentănd creditare din partea asociatului AVIROM PACK SRL, in baza contractului de finanțare 1/2014. Ca urmare a majorării, structura capitalului social de 1.000.000,00 lei al Compania de Turism Hoteluri și Restaurante Padis S.R.L. este următoarea: AVIROM PACK S.R.L. in calitate de asociat, va deține 99.510 părți sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 995.100 lei, reprezentand 99,51% din capitalul social. DREANA MIRELA in calitate de asociat, va deține 99 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 990 lei, reprezenand 0,099% din capitalul social. DREANA ADRIAN in calitate de asociat, va deține 1 parte socială in valoare totală de 10 lei, reprezentand 0,001% din capitalul social. POPA CORNEL GHEORGHE in calitate de asociat, va deține 100 părți sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totală de 1.000 lei, reprezentand 0,1% din capitalul social. HAFEZE INVESTMENTS LTD in calitate de asociat, va deține 290 părți sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totală de 2.900 lei, reprezentand 0,29% din capitalul social. 2. Radierea de la ORC a administratorului Citre Cornel Viorel ca urmare a cererii de demisie din data de 04.11.2021 a acestuia. 3. Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al societății Compania de Turism Hoteluri și Restaurante Padis S.R.L. in urma aprobării majorării capitalului social de la valoarea de 10.000 lei la valoarea de 1.000.000 lei și a demisiei din funcția de administrator a dlui Citre Cornel Viorel. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societății situat in: Municipiul Oradea, P-ța Cetății 26, Județul Bihor, incepand cu data convocării, de luni pană vineri, intre ora 13.00 și ora 15.00 20 Mai 2023
CONVOCARE in conformitate cu prevederile art. 113, 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată, Administratorul Societăţii Comerciale IATSA S.A., cu sediul in Municipiul Arad, str. Stefan cel Mare, nr.2-4, inregistrata la O.R.C. Arad cu numarul J.02/470/1996, C.U.I. 8610969, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor in data de 03.06.2023, ora 10,00, la sediul S.C. IATSA S.A. din Arad, Str. Stefan cel Mare, nr.2-4, jud. Arad, pentru toţi acţionarii inscrişi in Registrul Acţionarilor la data de referinţă 17.05.2023 cu următoarea: ORDINE DE ZI Aprobarea semnarii Actului aditional la Antecontractul de vanzare autentificat sub nr. 2508 din data de 17.12.2021 de către SPN Monica Pop și Asociații, (denumit in continuare "Antecontractul"), avand ca obiect următoarele: Modificarea suprafetei Terenului din Antecontract, avand ca obiect imobilul format din:parcela de teren in suprafaţă de 3.230 mp situată in Municipiul Arad, Calea Timișorii nr. 127, Județul Arad, avand nr. cadastral 309773 (nr. topografic 4474/637-635; 636-638;639.640;641.642.643/a/2; 641.643/a/1/2-Aradul-Nou), intabulată in Cartea Funciară nr. 309773 (nr. CF vechi 237-Aradul Nou) a localităţii Arad, pe care se află in prezent construcțiile C1-depozit in suprafață de 298 mp și C2-magazin auto in suprafață de 93 mp;parcela de teren in suprafaţă de 6.236 mp, situată in Municipiul Arad, Strada Ștefan cel Mare, nr. 2-4, județul Arad, avand nr. cadastral 310073 (nr. topografic 4474/637-635; 636-638; 639-640;641-642-643/a/2; 641-642-643/a/1; 643/a/1/1 Aradul Nou, intabulată in Cartea Funciară nr. 310073 (nr. CF vechi 6287 Aradul Nou) a localităţii Arad, pe care se află in prezent construcțiile C1-construcție compusa din: 17 hale, 5 grupuri sanitare, 2 vestiare, 2 depozite, blau, 12 birouri, 2 casa scarii, rampa urcare, lift, magazie, receptie, hol, intrare, bar si sala sedinte, in suprafață la sol de 2147 mp, suprafață desfășurată de 4628 mp, și C2-post trafo-centrala termică in suprafață de 196 mp; Modificarea unor termene din Antecontract. Aprobarea imputernicirii persoanei, care va reprezenta societatea in vederea implementării hotărarii, care va negocia toate clauzele contractuale si va semna in mod valabil in numele societatii orice inscrisuri, inclusiv a Antecontractului si Contractul de Vanzare-Cumparare, precum și actele adiționale subsecvente la acestuia. La şedinţă pot participa numai acţionarii inscrişi in registrul acţionarilor la data de 12.05.2023. in cazul in care, la prima convocare din data de 03.06.2023, din orice motiv A.G.E.A. nu se va putea intruni sau nu va putea lua o decizie validă, a doua convocare pentru această adunare generală extraordinara a acţionarilor este stabilită pentru 04.06.2023, la aceeaşi oră, in acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. se vor afla la dispoziţia acţionarilor incepand cu data de 17.05.2023, la sediul societăţii. Acţionarii pot participa şi vota in adunarea generală personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generală, redactată şi semnată in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care va fi depusă in original cu 48 de ore inainte de adunare la sediul societăţii. ADMINISTRATOR UNIC, Ștefan Cornelia 04 Mai 2023
CONVOCATOR. in data de 29.05.2023 la sediul societatilor: SC Confexpeli SA la ora 11,00, SC Focus Star Company SRL la ora 12,00 si SC Altus Company SRL la ora 10,00, din Sebes, str. Dorin Pavel, nr. 30 se vor desfasura lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor respectiv Asociatilor cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie; 2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori; 3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2022. 4. Diverse. In cazul in care la data mai sus mentionata nu vor fi intrunite conditiile de cvorum, o alta AGA, cu aceeasi ordine de zi, va avea loc in data de 30.05.2023, la urmatoarele ore SC Confexpeli SA la ora 11,00, SC Focus Star Company SRL la ora 12,00 si SC Altus Company SRL la ora 10,00 la sediul societatilor. Consiliul de Administratie 03 Mai 2023
30.05.2023
30 Mai 2023Editia #4298