Publica URGENT  ::   Contact
Editia #3803 20 Ian 2022
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica Anunt ACUM!
Calculeaza pe loc costul anuntului si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Stiri din Timis Revin arborii de mari dimensiuni in Piata Libertatii din Timisoara

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi Licitatii

ANUNT DE LICITATIE VANZARE, doar domeniu privat 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: PRIMĂRIA COMUNEI PETRIȘ, cu sediul in localitatea Petriș, nr.253, comuna Petriș, cod postal 317245, județul Arad, telefon 0257/433811 și fax 0257/433703, cod fiscal 3519160, e-mail contact@comunapetris.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, in special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vandut: Teren intravilan și construcții, , in suprafață de 1159 mp din care 81 mp construcții, situate in localitatea Ilteu, nr. 166, comuna Petriș, avand CF 305244 Petriș, nr. Cadastral 305244, nr. Top 166-167/a.1-1, proprietate privată a Comunei Petriș, județul Arad, cu destinația locuință/spațiu commercial. Vanzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărarii Consiliului Local nr. 93 din data de 26 noiembrie 2021. 3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Petriș. 3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat al Primăriei comunei Petriș, comuna Petriș, nr. 253, judeţul Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Petriș. 3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31 ianuarie 2022, ora 12,00 (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare) 4. Informații privind ofertele: 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 08 februarie 2022., ora 12,00 (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 de zile calendaristice) 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Petriș, comuna Petriș, nr. 253, județul Arad. 4.3 Numărul de exemplare in care trebuie depusă oferta: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09 februarie 2022, ora 12,00 la Primăria comunei Petriș. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente in soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, localitatea Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr. 2, judeţul Arad, e-mail: tr-arad-reg@just.ro, telefon 0374491086, fax: 0257256484. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, in vederea publicării: 17.01.2022. 18 Ian 2022
ANUNȚ INCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC INCHIS Comuna Lupșa, jud. Alba, cu sediul in sat Lupșa, str. Principală, nr.1, comuna Lupșa, jud. Alba, CIF - 4561901, avand ca reprezentant legal pe domnul Penciu Ioan Radu in calitate de primar organizează in conformitate cu prevederile O.G nr.57/2019 și a HCL nr.13/25.02.2021, inchirierea pe o durată de 3 ani prin licitație publică cu plic inchis a unui spațiu din incinta clădirii Căminului Cultural Lupșa - situat la etaj in suprafață de 54,62 mp, in vederea desfășurării unor activități de birou, proprietatea publică a comunei Lupșa, situat in sat Lupșa, str. Principală, comuna Lupșa, jud. Alba. E-mail:achizitii.primarialupsa@yahoo.ro Persoană contact - Hădărugă Ramona Mihaela. Telefon:0752035509 Documentația de atribuire cuprinzand Caietul de sarcini, Fișa de date a procedurii, Contractul-cadru de inchiriere, Formulare va putea fi achiziționată de orice persoană interesată in urma transmiterii unei Cereri in acest sens, incepand cu data de 12.03.2020, ora 08-16,00 de la sediul Primăriei comunei Lupșa, compartiment contabilitate - caserie, in format tipărit achitand contravaloarea acesteia in sumă de 50 lei, numerar la caseria Primăriei comunei Lupșa, sau prin Ordin de plată in contul ROTREZ00621070250XXXXX, deschis la Trezoreria Cimpeni, jud. Alba. Data limită de depunere oferte 02.04.2021, ORA 10,00. Ofertele se depun intr-un singur exemplar la compartiment contabilitate - caserie din cadrul Primăriei comunei Lupșa, sat Lupșa, str. Principală, nr.1, comuna Lupșa, jud. Alba. Data limită solicitare clarificări - 26.03.2021, ORA9,00. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere oferte - 05.04.2021, ora 13,00 in sala de ședințe a Primăriei comunei Lupșa. Instanța competentă in soluționarea litigiilor apărute in legătură cu organizarea și desfășurarea licitației este Secția Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, p-ța Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia. Data&nbs 17 Ian 2022
ANUNȚ INCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC INCHIS Comuna Lupșa, jud. Alba, cu sediul in sat Lupșa, str. Principală, nr.1, comuna Lupșa, jud. Alba, CIF - 4561901, avand ca reprezentant legal pe domnul Penciu Ioan Radu in calitate de primar organizează in conformitate cu prevederile O.G nr.57/2019 și a HCL nr.14/25.02.2021, inchirierea pe o durată de 3 ani prin licitație publică cu plic inchis a unui spațiu din incinta clădirii Primăriei comunei Lupșa - situat la parter in suprafață de 23,48 mp, in vederea desfășurării unor activități de birou aflat in proprietatea publică a comunei Lupșa, situat in sat Lupșa, str. Principală, nr.1, comuna Lupșa, jud. Alba, Telefon - 0752035509, E-mail:achizitii.primarialupsa@yahoo.ro Persoană contact - Hădărugă Ramona Mihaela. Documentația de atribuire cuprinzand Caietul de sarcini, Fișa de date a procedurii, Contractul-cadru de inchiriere, Formulare va putea fi achiziționată de orice persoană interesată in urma transmiterii unei Cereri in acest sens, incepand cu data de 12.03.2020, ora 08-16,00 de la sediul Primăriei comunei Lupșa, compartiment contabilitate - caserie, in format tipărit achitand contravaloarea acesteia in sumă de 50 lei, numerar la caseria Primăriei comunei Lupșa, sau prin Ordin de plată in contul ROTREZ00621070250XXXXX, deschis la Trezoreria Cimpeni, jud. Alba. Data limită de depunere oferte 02.04.2021, ORA 10,00. Ofertele se depun intr-un singur exemplar la compartiment contabilitate - caserie din cadrul Primăriei comunei Lupșa, sat Lupșa, str. Principală, nr.1, comuna Lupșa, jud. Alba. Data limită solicitare clarificări - 26.03.2021, ORA9,00. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere oferte - 05.04.2021, ora 9,00 in sala de ședințe a Primăriei comunei Lupșa. Instanța competentă in soluționarea litigiilor apărute in legătură cu organizarea și desfășurarea licitației este Secția Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, p-ța Iuliu Maniu, nr.24 17 Ian 2022
20.01.2022
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.