Publica URGENT  ::   Contact
Editia #3717 26 Oct 2021
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica Anunt ACUM!
Calculeaza pe loc costul anuntului si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Romania Posta Romana permite accesul in oficiile postale chiar si fara certificat verde

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi Licitatii

ARAD. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/ sau adresa de e-mail a persoanei de contact: PRIMARIA COMUNEI PETRIȘ, cu sediul in localitatea Petris, nr.253, comuna Petris, cod postal 317245, judetul Arad, telefon 0257/433811 si fax 0257/433703, cod fiscal 3519160, cont RO48TREZ03221A300530XXXX deschis la Trezoreria Savarsin, reprezentata prin Berari Ionel Gheorghe, avand functia de primar , persoana de contact: Sgardea Ionela Georgeta secretar general al comunei Petris - telefon 0744337887 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Doua imobile, proprietate privata a Comunei Petris, situate in comuna Petris, dupa cum urmeaza: - teren extravilan, neproductiv, avand C.F. 305229 Petris, in suprafata de 97.702 mp; - teren extravilan, neproductiv, avand C.F. 305228 Petris, in suprafata de 47.472 mp. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, si conform Hotararii Consiliului Local nr. 71 din data de 08 octombrie 2021. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei comunei Petris. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat al Primariei comunei Petris, comuna Petris, nr. 253, judetul Arad. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019: 200 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primariei comunei Petris. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27 octombrie 2021, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 04 noiembrie 2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei Petris, comuna Petris, nr. 253, judetul Arad. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 05 noiembrie 2021, ora 12.00 la Primaria comunei Petris. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/ sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Arad, localitatea Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr. 2, judetul Arad, e-mail: tr-arad-reg@just.ro, telefon 0374491086, fax: 0257256484. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 13.10.2021 13 Oct 2021
TIMIS. Somatie: Avand in vedere actiunea civila formulata de catre petenta SC NIADAL ABATEX COMPANY SRL,cu sedul in Deta,str.Infratirii,nr.18,jud.Timis,avand ca obiect uzucapiune, inregistrata pe rolul Judecatoriei Deta sub dosar nr.2324/220/2020,prin care a solicitat constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF nr.403950Deta,cu nr.cadastral/topografic 488-490c,constand in teren in suprafata totala de 360mp,imobil situat in intravilanul orasului Deta,jud.Timis,aflat in proprietatea tabulara a numitilor Buchmann Ferdinand,decedat la data de 25.03.1941,si Buchmann Roza, decedata la data de 27.03.1965, ambii cu ultimul domiciliu in Deta,str. Avram Iancu,nr.2,jud.Timis. Somam pe toti cei interesati sa formuleze Opozitie la prezenta actiune,in termen de 1 luna de la data publicarii acestui anunt, care se va comunica in scris,la aceasta instanta, urmand a se mentioa numarul de dosar indicat mai sus.In cazul in care,nu se va formula opozitie in termen de 1 luna de la data ultimei publicatii,instanta va solutiona cererea. 05 Oct 2021
ORADEA. Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu plic inchis 1) Informatii privind concesionarul : Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro 2) Informatii privind obiectul licitatiei: Concesionare 2 parcele de teren, cu suprafata de 250 mp fiecare, situate in Oradea Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuinte familiale - Sesiune a XIII-a; 3) Data limita de depunere a ofertelor: 15 oct 2021, ora 10:00, la sediul cocesionarului. 4) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 16 oct 2021, ora 10:00. 5) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 06 oct 2021, ora 13:30. 6) Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii. 05 Oct 2021
ORADEA. Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu plic inchis 1) Informatii privind vanzatorul : Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro 2) Informatii privind obiectul licitatiei: Vanzare 2 (doua) parcele de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, identificate cu nr. cadastrale 209044 si nr.top. 3703/3. 3) Data limita de depunere a ofertelor: 15 oct 2021, ora 10:00, la sediul vanzatorului. 4) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 16 oct 2021, ora 14:00. 5) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 16 oct 2021, ora 14:30. 6) Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii. 05 Oct 2021
26.10.2021
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.